Instrumente
Ensembles
Genres
Komponiste
Presteerders

Bladmusiek $3.99

Oorspronklik

Have Faith In God. Voice sheet music. Advanced.

Vertaling

Julle moet geloof in God. Voice bladmusiek. Gevorderde.

Oorspronklik

Have Faith In God composed by Music. Marc Aramian. ASCAP. Lyric. Mark 11. 22-26. NIV. For Voice. Sacred, Christian, Contemporary Christian. Advanced Intermediate. Sheet Music Single. Published by TALLULAH TUNES. S0.14076. About âœHave Faith in Godâ My name is Marc Aramian and I make my living scoring film and TV. Over the years, Iâve dabbled in Contemporary Christian music, both as a producer, songwriter and arranger. I also sing in a church choir, both because itâs incredibly fun and because I want to do my part to support the churchâs good works. Hereâs the text I used for the lyric of this song. Itâs from Mark 11. 22-26. NIV. âœHave faith in God,â Jesus answered. 23 âœTruly I tell you, if anyone says to this mountain, âGo, throw yourself into the sea,â and does not doubt in their heart but believes that what they say will happen, it will be done for them. 24 Therefore I tell you, whatever you ask for in prayer, believe that you have received it, and it will be yours. 25 And when you stand praying, if you hold anything against anyone, forgive them, so that your Father in heaven may forgive you your sins. I find these verses in the Bible particularly challenging and decided to place them in a musical setting. Jesus very clearly says that when we have faith in God, we can command mountains to move, so long as we have sufficient faith in God and truly believe without any doubt that it will happen. But experience tells us that the prayers of very faithful followers sometimes go unanswered. Some Christians who have suffered grievous tragedy, such as the loss of an innocent child, have turned away from God, saying, âœHow can there be a God who allows this to happen. â Much ink has been expended by many wiser than I trying to explain this dilemma. Some say that the only prayers answered are those which are in accordance with Godâs will. Others say that prayers are not answered because we pray for the wrong thing or we donât have enough faith or we donât believe it will happen. This may all be true, but then why did he say it this way. Jesus then goes on to add another dimension to my dilemma. He says that when we pray, if we hold anything against anyone, forgive them. because Godâs forgiveness of our sins depends on this. This, for me, is one of the greatest challenges in being a Christian. In order to explore this dilemma in song, I focus on harmony more than melody. I use dissonance to set up tension and then periodically release using simple major chords. I hope this piece helps choirs and congregations explore the text as I have done. If youâd like to write to me, you can reach me through my website, Aramian dot com. As seekers of truth, perhaps we can help each other understand this challenging text. PS. It gives me some comfort to know that the disciples, having failed to drive demons out of a man, were chastised by Jesus for not having enough faith. Digital Print is printable sheet music available anytime, anywhere. Just purchase, print and play. View your online sheet music at home, school, work or anywhere you have a computer connected to the Internet. Use our iPad app to view your digital sheet music on the go. With Digital Print, you can print your digital sheet music immediately after purchase, or wait until its convenient. And our software installation is easy - we'll guide you through the simple steps to make sure you have Adobe Flash Player, Adobe AIR and the Sheet Music Plus AIR application.

Vertaling

Julle moet geloof in God saamgestel deur Musiek. Marc Aramian. ASCAP. Liriek. Mark 11. 22-26. NIV. Vir Voice. Heilige, Christian, Kontemporêre Christelike. Gevorderde Intermediêre. Sheet Music Enkel. Gepubliseer deur MONROE TUNES. S0.14076. Oor âœHave Geloof in goda My naam is Marc Aramian en ek maak my lewe scoring film en TV. Oor die jare, Iâve dabbled in Kontemporêre Christelike musiek, sowel as 'n produsent, liedjieskrywer en verwerker. Ek sing ook in 'n kerkkoor, sowel as gevolg ITAS ongelooflik pret en omdat ek wil my deel te doen om die churchâs goeie werke te ondersteun. Hereâs die teks wat ek gebruik vir die liriek van hierdie lied. ITAS van Mark 11. 22-26. NIV. âœHave geloof in God, 'n Jesus antwoord. 23 âœTruly Ek sê vir julle, as iemand wat vir hierdie berg sê, gelede, gooi jouself in die see, 'n en nie in hul hart twyfel nie, maar glo dat wat hulle sê gaan gebeur, sal dit gedoen word vir hulle. 24 Daarom sê Ek vir julle, alles wat julle in die gebed vra, glo dat julle dit sal ontvang, en julle sal dit verkry. 25 En wanneer julle staan ​​en bid, as jy iets teen iemand, vergewe hulle, sodat julle Vader wat in die hemel jou sondes kan vergewe. Ek vind hierdie verse in die Bybel besonder uitdagende en besluit om dit te plaas in 'n musikale omgewing. Jesus sê baie duidelik dat wanneer ons geloof in God, kan ons beveel om berge te versit, so lank as wat ons het genoeg geloof in God en waarlik glo sonder enige twyfel dat dit sal gebeur. Maar die ervaring leer ons dat die gebede van baie getroue volgelinge gaan soms onbeantwoord. Sommige Christene wat swaar tragedie gely het, soos die verlies van 'n onskuldige kind, het afgewyk het van God, kan âœHow daar 'n God wat dit toelaat om te gebeur. 'n baie ink is bestee deur baie wyser as ek probeer om hierdie dilemma te verduidelik. Sommige sê dat die enigste gebede beantwoord is diegene wat in ooreenstemming is met Godâs sal. Ander sê dat gebede nie beantwoord word nie, want ons bid vir die verkeerde ding of ons Donat genoeg geloof of ons Donat glo dit sal gebeur. Dit kan almal waar wees, maar dan hoekom het hy gesê dit op hierdie manier. Jesus gaan dan op 'n ander dimensie aan my dilemma. Hy sê dat wanneer ons bid, as ons iets teen iemand hou, vergewe hulle. omdat Godâs vergifnis van ons sondes, hang af van die. Dit, vir my, is een van die grootste uitdagings in 'n Christelike. Ten einde hierdie dilemma in sang te verken, ek fokus op harmonie meer as melodie. Ek gebruik onenigheid op te rig spanning en dan van tyd tot tyd vry met 'n eenvoudige groot akkoorde. Ek hoop dat hierdie stuk help kore en gemeentes ontdek die teks soos ek gedoen het. As youâd graag aan my geskryf het, kan jy my bereik deur my webwerf, Aramian dot com. As soekers van die waarheid, kan ons dalk help om mekaar te verstaan ​​hierdie uitdagende teks. PS. Dit gee my 'n troos om te weet dat die dissipels, wat versuim het duiwels uit te dryf van 'n man is, is gekasty deur Jesus vir die wat nie genoeg geloof. Digitale Print is printable bladmusiek beskikbaar enige tyd, enige plek. Net aankoop, druk en speel. Kyk na jou aanlyn bladmusiek by die huis, skool, werk of waar jy 'n rekenaar wat aan die Internet. Gebruik ons ​​iPad app jou digitale bladmusiek te sien op die pad. Met Digitale Print, kan jy jou digitale bladmusiek druk onmiddellik na die aankoop, of wag totdat sy gerieflike. En ons sagteware installasie is maklik - ons sal jou lei deur die eenvoudige stappe om seker te maak jy het Adobe Flash Player, Adobe AIR en die bladmusiek Plus AIR aansoek.